State of M.P. Vs. Harishankar Bhagwan Pd. Tripathi