SRI MAIREMBAM PRITHVIRAJ @ PRITHVIRAJ SINGH Vs. SHRI PUKHREM SHARATCHANDRA SINGH .