Sree Swayam Prakash Ashramam & Anr. Vs. G. Anandavally Amma & Ors.