Shri Santoshkumar Shivgonda Patil & Ors. Vs. Shri Balasaheb Tukaram Shevale & Ors.