Shankara Co-op Housing Society Ltd. Vs. M. Prabhakar & Ors.