Secretary/General Manager, Chennai Central Cooperative Bank Ltd. & Anr. Vs. S. Kamalaveni Sundaram