Sardar Shahwali Khan (A-54) Vs. The State of Maharashtra through STF, CBI Mumbai