Ravindra Pal Singh Vs. Santosh Kumar Jaiswal & Ors.