R.S. Singh Vs. U.P. Malaria Nirikshak Sangh & Others