Nasim Ashraf Shaikh Ali Barmare (A-49) Vs. The State of Maharashtra, through CBI-STF, Mumbai