Mumtaz@ Muntyaz Vs. State of U.P. (Now Uttarakhand) .