Mehmood Rahmat Ullah Khan & Anr. Vs. Niyaz Ahmad Khan