KRUSHNA NARAYAN WANJARI Vs. THE JAI BHARTI SHIKSHAN SANSTHA, HINGANGHAT THROUGH ITS SECRETARY AND ANR.