Khanapuram Gandaiah Vs. Administrative Officer & Ors.