Jai Prakash Gupta (D) thr. Lrs. Vs. Riyaz Ahamad & Anr.