Harijan Jivrajbhai Badhabhai Vs. State of Gujarat .